Valid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!

Teoria rachunkowości

Spójny, konsekwentny i wewnętrznie logiczny zbiór hipotetycznych, koncepcyjnych i pragmatycznych zasad tworzących ogólny układ odniesienia dla badania natury rachunkowości (słownik Webstera).

Zbiór podstawowych, logicznie powiązanych ze sobą założeń koncepcyjnych dla oceny polityki i praktyki rachunkowości (zasad pomiaru, wyceny i prezentacji danych finansowych) stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych (E.A.Hendriksen).

Linki:

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez samorząd gminny

Nie ma nic prostszego. Na otrzymanym w Urzędzie Miasta lub Gminy, w dziale rejestrującym działalność gospodarczą, formularzu (druk nr 1) wpisujesz nazwisko i imię, adres swój, adres siedziby firmy (jeśli jej nie masz, to adres prowadzenia działalności ) oraz jaką chcesz prowadzić działalność i przewidywany termin jej rozpoczęcia. Możesz tu zaproponować swojego pełnomocnika. Nie musi on być u Ciebie zatrudniony, ale będzie miał prawo zastępować Cię we wszystkich kontaktach z urzędami. Wpisujesz też pełną nazwę, jaką nadajesz firmie, a także nazwę skróconą.

Po upływie 14 dni otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w trzech egzemplarzach) Twojej Firmy. Od tej pory jesteś przedsiębiorcą.

Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 100 zł.

Opłata za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 60 zł.

Osoby fizyczne, na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej, uzyskują status przedsiębiorcy. Ale z chwilą wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymują znacznie silniejsze niż dotychczas umocowania prawne oraz praktyczne zrównanie ich w wielu sprawach ze spółkami prawa handlowego. Oddziały Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) umiejscowione są przy sądach gospodarczych wchodzących w skład miejscowych sądów rejonowych. W skład KRS wchodzą:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorca składa nie później niż 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Dotyczy to także zdarzeń późniejszych np. nadanego numeru REGON, rozszerzenia działalności lub jej likwidacji.

Wpis sądowy od wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – wynosi 150 zł, a od wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie – 80 zł.

Wpis od wniosku o przyjęcie dokumentów, o których w rejestrze należy uczynić wzmiankę, a więc np. od dołączenia umowy spółki – 30 zł.

Wpis od wniosku o zarejestrowanie spółek prawa handlowego wynosi 1000 zł, o dokonanie zmiany tego wpisu – 400 zł a o wykreślenie z rejestru – 300 zł. Wniosek o wpisanie numeru REGON jest uzupełnieniem wpisu podstawowego i nie podlega opłacie.

Oplata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym kosztować będzie spółkę 500 zł, a za ogłoszenie kolejnych wpisów – po 250 zł. Nie będzie opłat od wniosków o przerejestrowanie dotychczasowych wpisów z ewidencji działalności gospodarczej i z rejestrów sądowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Przerejestrowanie z rejestru gminnego będzie nieodpłatne.

Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo wglądu do zawartych w nim danych, a osoby których to dotyczy także do otrzymywania odpisów, wyciągów i zaświadczeń.

Urząd Statystyczny – nadanie numeru REGON

W Urzędzie Statystycznym w oparciu o dokument rejestracji z urzędu gminnego nadawany jest firmie REGON – numer identyfikacyjny, który jest kodem zawierającym informację o podmiocie gospodarczym. REGON niezbędny jest przy wypełnianiu formularzy statystycznych, otwieraniu rachunków bankowych, wypełnianiu dokumentów: podatkowych, celnych, ubezpieczeń społecznych. Numerem tym przedsiębiorca posługuje się w kontaktach urzędowych. Powinien być on umieszczony na pieczątkach i drukach firmowych.

Na otrzymanym w Urzędzie Statystycznym oświadczeniu podajesz nazwę i adres firmy, rodzaj podstawowej a także drugo i trzeciorzędowej działalności jakie masz zamiar prowadzić oraz rodzaj własności i sposób finansowania działalności. Jednocześnie z numerem REGON otrzymasz też określenie Twojej działalności podstawowej i drugorzędowej wg polskiej (PKD) i europejskiej (EKD) klasyfikacji działalności.

Formalności tych dopełnia się na miejscu, w Urzędzie Statystycznym na druku RG-1 – Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem.

Od 1 stycznia 2004 r. osoby rozpoczynajace działalność gospodarczą składają wniosek bezpośrednio do Krajowego Rejestru Sądowego (do sądu gospodarczego będącego częścią sądu rejonowego).

Wyrobienie pieczątki firmowej i szyldu

Przy rejestrowaniu działalności, do załatwienia formalności w urzędach i założenia rachunku bankowego, będzie potrzebna pieczątka firmy. Na pieczątce należy zamieścić:

Posiadanie szyldu to nie tylko dobra wola każdej firmy, ale i obowiązek (art. 11 ust. 1 Prawa działalności gospodarczej). Szyld powinien zawierać:

Bank

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek posiadania konta bankowego, na którym gromadzą oraz za pośrednictwem którego wydatkują środki pieniężne przeznaczone na realizację celów wynikających z prowadzonej działalności. Dotyczy to zwłaszcza tych przedsiębiorców, którzy mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Istnieje obowiązek dokonywania operacji finansowych za pośrednictwem tego rachunku w stosunkach z innymi przedsiębiorcami, gdy suma zobowiązania jest odpowiednio wysoka.

Obowiązek posiadania rachunku bankowego i dokonywania rozliczeń za jego pośrednictwem dotyczy:

Obowiązek posiadania rachunku bankowego i dokonywania rozliczeń za jego pośrednictwem dotyczy:

Dokumenty wymagane do założenia rachunku bankowego:

Zakładając konto w banku należy wypełnić odpowiednie formularze, na których składa się wzór podpisu. Po założeniu konta bank wydaje książeczki czekowe, zawierające czeki gotówkowe i rozrachunkowe.

Koszt otwarcia rachunku podstawowego wynosi w zależności od banku, tj. od 0 do kilkudziesięciu złotych, natomiast miesięczny koszt prowadzenia konta to ok. 20 zł.

Urząd Skarbowy

W Urzędzie Skarbowym każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek wypełnić zgłoszenie identyfikacyjne w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz dopełnić formalności związanych z obowiązkiem podatkowym. NIP jest nadawany tylko raz i to dożywotnio. W przypadku osób prawnych oznacza to do czasu ich likwidacji. W firmach jednoosobowych Twój NIP osobisty jest tożsamym z NIP-em firmy. Nawet, jeśli otworzysz kilka firm na terenie kraju, NIP zawsze będzie ten sam.

Zgłoszenie identyfikacyjne osoby prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą – druk NIP-1 ( w nim podaje się realny termin rozpoczęcia działalności). Jeżeli zgłasza się więcej firm, wypełnia się druk NIP-1A. Jeśli posiadasz NIP nadany już wcześniej, będzie to zgłoszenie aktualizacyjne. Podajesz tam rodzaj i miejsce lub miejsca prowadzenia działalności, a także nazwę banku, numer konta, które jest Twoim firmowym kontem podstawowym oraz wszystkie firmowe konta dodatkowe w tym samym lub w innych bankach. Jeśli zabraknie Ci miejsca na formularzach podstawowych, to na druku NIP-B podasz swoje dodatkowe (lub nowe) konta bankowe, a na NIP-C kolejne miejsca prowadzenia działalności. Do zgłoszenia obowiązany jesteś dołączyć uwierzytelnione (przez notariusza) lub urzędowo poświadczone (przez przyjmującego dokumenty) kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem: wypisu z KRS lub ewidencji gminnej, umowy spółki, dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w którym będzie siedziba firmy, zaświadczenia o nadaniu REGON.

Jeśli konta nie masz jeszcze (bo najpierw chcesz uzyskać NIP, a dopiero potem zamówić pieczątkę), po założeniu konta ponownie składasz NIP-1 jako zgłoszenie aktualizacyjne.

Uwaga: data rozpoczęcia działalności podana w NIP-1 i NIP-2 nie musi być tą samą datą, którą masz wpisaną w potwierdzeniu zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ mija kolejny tydzień lub miesiąc a Ty jeszcze organizujesz swoją firmę. Teraz podaj datę realną, bo właśnie od tej daty będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. W sytuacjach awaryjnych, gdy termin uruchomienia firmy nadal się odwleka, zgłoś do Urzędu Skarbowego zawieszenie, a w odpowiednim czasie wznowienie działalności firmy.

Zgłoszenie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podarku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – druk VAT-R. Rozbudowany druk VAT-R służyć będzie nie tylko do rejestracji vatowskiej, ale także do zgłaszania wszelkich zmian vatowskiego statusu podatnika. Znalazły się tam rubryki dotyczące wyboru lub rezygnacji z kasowej lub kwartalnej metody rozliczania VAT, określenia daty powrotu lub zwolneinia z VAT po co najmniej 3-letnich wakacjach vatowskich, a także o rezygnacji ze zwolnienia z VAT (oznacza to rezygnację z druku VAT-6, choć odbywa się to „po cichu”).

Oświadczenie o wyborze zwolnienia/rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług – druk VAT-6.

Podatek dochodowy Rozpoczynając działalność, w zakresie podatku dochodowego, opodatkowany będziesz z mocy ustawy na tzw. zasadach ogólnych (prowadzić będziesz książkę przychodów i rozchodów), czyli płacić będziesz podatek liniowy wg stawki 19%. Nie jest to jednak obligatoryjne, a poza tym utrudnieniem może być prowadzenie księgowości. Jeśli nie przewidujemy większych odliczeń, podatek liniowy nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Wymaga on również rezygnacji z tzw. kwoty wolnej od podatku, z ulg podatkowych oraz praw nabytych do takich ulg w latach poprzednich. Oprócz podatku liniowego pozostają jeszcze trzy inne ro9dzaje zasad obliczania podatku dochodowego:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy dokonać zgłoszenia nie później niż 7 dni po rozpoczęciu działalności. Do ubezpieczenia należy zgłosić siebie oraz płatnika, czyli firmę.

Zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej – druk ZUS ZFA.

Zgłoszenie do ubezpieczeń (siebie) – zgłoszenie/zmiana danych osoby ubezpieczonej – druk ZUS ZUA.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych – druk ZUS ZZA.

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek – druk ZUS ZIPA.

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej – druk ZUS ZIUA.

Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek – ZUS ZBA.

Wyrejestrowanie płatnika składek – druk ZUS ZWPA.

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń – druk ZUS ZWUA.

Należy jeszcze przedstawić kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu NIP i zaświadczenie urzędu statystycznego o nadaniu numeru REGON.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, zdrowotnemu, rentowemu i wypadkowemu. Poza tym trzeba odprowadzać składkę na Fundusz Pracy. Wymiar składek obowiązkowych określany jest w odniesieniu do podstawy wynoszącej ok. 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

UWAGA! Od 1 stycznia 2005 r. sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej, urzędem statystycznym i urzędem skarbowym można będzie załatwić w jednym okienku w urzędzie gminy/miasta, tzw. punkcie obsługi przedsiębiorców.

Państwowa Inspekcja Pracy

Osoba zatrudniająca pracowników jest zobowiązana zgłosić ten fakt inspektorowi okręgowemu pracy w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia pracownika. W instytucji tej należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA PRACODAWCY.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Jeśli zamierzamy prowadzić działalność wymagającą wcześniejszego odbioru przez SANEPID (np. sklep czy zakład produkcji spożywczej, gabinet kosmetyczny itp.) należy stosowny wniosek złożyć we właściwym jego oddziale. Po 14 dniach inspektor lub rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych powinien dokonać odbioru lokalu i wydać stosowną decyzję.

Zakład Energetyczny

Jeśli prowadzona działalność wymagać będzie dużej ilości energii elektrycznej należy zwrócić się do właściwego zakładu energetycznego w celu uzyskania przydziału mocy.

Dalej...

Niektóre formy działalności wymagają dodatkowych zezwoleń (np. wydawanie czasopism i gazet, prowadzenie gier losowych) lub koncesji (np. prowadzenie aptek, usług ochrony mienia i osób). W przypadku działalności koncesjonowanej starania o koncesję podejmuje się jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury rejestracyjnej. Właściwy organ koncesyjny wydaje wówczas promesę (przyrzeczenie wydania) koncesji. Dopiero kiedy się ją uzyska, warto rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczej.

Założyłeś już firmę? A więc:

ZUS

Rozliczasz się do 10 każdego miesiąca, wypełniając formularze DRA.

Minimalna stawka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy wynosi 493,70 zł miesięcznie, a zdrowotne – 148,46 zł. Stawki te zmieniają się wraz ze zmianą średniego wynagrodzenia krajowego.

Urząd Skarbowy

Można rozliczać się co miesiąc, co kwartał albo raz do roku. Zależy, jaką formę opodatkowania wybrałeś, tj.

Opracowanie biznes planu

Każdy pomysł na własną działalność gospodarczą musi być wstępnie przeanalizowany i szczegółowo opracowany, aby w praktyce mógł mieć szansę na realizację. Weryfikacja pomysłu to zebranie potrzebnych danych, ich zestawienie i zinterpretowanie, aby na tej podstawie podjąć decyzję, co do realizacji pomysłu albo dalszego opracowania projektu. Cała to procedura prowadzi do sporządzenia biznes planu. Nie istnieją reguły, co do objętości planu. Dla malej firmy powinno wystarczyć ok. 10 stron a dla większej, w zależności od rozmiarów przedsięwzięcia, od 30 do 50 stron.

Biznes plan określa cele i założenia firmy, przewidywany koszt rozpoczęcia działalności, koszt jej prowadzenia i oczekiwane dochody. Musimy wiedzieć gdzie chcemy prowadzić działalność i ile pieniędzy będziemy potrzebować. Niezbędna jest też szczegółowa informacja na temat partnerów do współpracy: dostawców i odbiorców oraz przewidywanych rynków zbytu. Jeżeli zamierzamy od razu zatrudniać pracowników należy to również uwzględnić w biznes planie.

Biznes plan jest więc potrzebny, aby przewidzieć wszystkie istotne aspekty planowanej działalności i aby móc go przedstawić kredytodawcom i partnerom. Biznes plan pełni także funkcje promocyjne dla nowo tworzonej firmy.

Zadania biznes planu:

Podstawowe elementy biznes planu to:

Streszczenie biznes planu

Ta część biznes planu jest ważna z tego powodu, że jest w pierwszej kolejności czytania i powinna zachęcić do czytania całości biznes planu przez osoby, których przychylność dla firmy chcemy uzyskać.

Charakterystyka firmy

Analiza rynku

Strategia marketingowa

Charakterystyka produktu

Zarządzanie firmą

Plan finansowy

Załączniki finansowe

Analiza finansów firmy

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej trzeba zastanowić się ile funduszy potrzebujemy na jej uruchomienie. Musimy uwzględnić koszty początkowe:

Źródłem finansowania przedsiębiorstwa mogą być: fundusze własne, kredyty z banku, pożyczki z różnych źródeł (Fundusz Pracy, Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusz Mikro).