Valid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!

Teoria rachunkowości

Spójny, konsekwentny i wewnętrznie logiczny zbiór hipotetycznych, koncepcyjnych i pragmatycznych zasad tworzących ogólny układ odniesienia dla badania natury rachunkowości (słownik Webstera).

Zbiór podstawowych, logicznie powiązanych ze sobą założeń koncepcyjnych dla oceny polityki i praktyki rachunkowości (zasad pomiaru, wyceny i prezentacji danych finansowych) stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych (E.A.Hendriksen).

Linki:

Rozliczenie dochodów z zagranicy

Uzyskujac dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granica, w wiekszosci przypadków trzeba rozliczyc sie z nich także w Polsce. Należy o tym pamietac szczególnie obecnie, gdy wiele osób majacych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje taka prace za granica. Zasady postepowania w sprawach podatkowych wynikaja z dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z generalna zasada, okreslona w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez osobe majaca miejsce zamieszkania w jednym z umawiajacych sie panstw podlega opodatkowaniu tylko w tym panstwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim panstwie. W takim przypadku dochód może byc opodatkowany zarówno w panstwie miejsca zamieszkania, jak i w panstwie w którym wykonywano prace. Od tej ogólnej zasady umowy przewiduja wyjatek, zgodnie z którym wynagrodzenie za prace najemna wykonywana w drugim panstwie może byc opodatkowane tylko w panstwie zamieszkania osoby uzyskujacej wynagrodzenie. Bedzie tak wtedy, gdy spełnione zostana równoczesnie trzy warunki:

W takim przypadku, jeżeli osoba majaca miejsce zamieszkania w Polsce uzyskuje przychody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granica, które moga byc również opodatkowane w drugim panstwie, podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu zapobiega sie poprzez zastosowanie własciwej metody unikania podwójnego opodatkowania okreslonej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.W zawartych przez Polske umowach wystepuja dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

Metoda wyłaczenia z progresja.

Metode wyłaczenia z progresja przewiduja miedzy innymi umowy zawarte z nastepujacymi panstwami: Albania, Chinami, Chorwacja, Cyprem, Czechami, Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Kuwejtem, Litwa, Łotwa, Niemcami, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania i Północna Irlandia oraz Włochami. Metoda wyłaczenia z progresja oznacza, że w Polsce wyłacza sie z podstawy opodatkowania dochód osiagniety za granica, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiagnietego w Polsce - stosuje sie stawke podatku własciwa dla całego dochodu, tzn. łacznie z dochodem osiagnietym za granica. Przy zastosowaniu metody wyłaczenia z progresja podatnik ma obowiazek składania zeznania rocznego, jeżeli:

Przykład (dochody z zagranicy zeznanie uzyskane w Niemczech):

dochód uzyskany w Polsce = 20.000 zł

zaliczka pobrana od dochodu uzyskanego w Polsce = 3.200 zł

dochód uzyskany za granica = 30.000 zł

razem dochód (20.000 zł + 30.000 zł) = 50.000 zł

podatek polski wg skali podatkowej od 50.000 zł = 9.652,91 zł

stopa procentowa (9.652,91 zł / 50.000 zł) = 19,31%

podatek przypadajacy do zapłacenia w Polsce: = 3.862,00 zł (20 000 zł x 19,31%) - 3.200 zł = 662 zł

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Metode odliczenia proporcjonalnego przewiduje sie miedzy innymi w umowach zawartych z nastepujacymi panstwami: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Kazachstanem, Rosja i Stanami Zjednoczonymi. Metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód osiagany za granica jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza sie podatek zapłacony za granica. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokosci podatku przypadajacego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym panstwie. Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiazek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granica istnieje zawsze, bez wzgledu na to, czy Pierwszy Urzad Skarbowy w Kaliszu oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał w Polsce inne dochody opodatkowane według skali podatkowej. Jeżeli podatnik przebywa czasowo za granica i osiaga dochody ze zródeł tam położonych, to ma dodatkowo obowiazek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokosci 19% tych dochodów, w terminie do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym wrócił do kraju. Przy wpłaceniu zaliczki podatnik również może odliczyc - w odpowiedniej proporcji - podatek zapłacony za granica.

I przykład (dochód uzyskany w Danii):

dochód uzyskany w Polsce = 30.000 zł

zaliczka pobrana od dochodu uzyskanego w Polsce = 5.100 zł

dochód uzyskany za granica = 20.000 zł

podatek zapłacony za granica = 5.000 zł

razem dochód (30.000 zł + 20.000 zł) = 50.000 zł

podatek polski wg skali podatkowej od 50.000 zł = 9.652,91 zł

podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego: 9.652,91 zł x 20.000 zł / 50.000 zł = 3.861,16 zł

podatek przypadajacy do zapłacenia w Polsce: 9.652,91 zł - 3.861,16 zł - 5.100 zł = 692 zł

II przykład (dochód uzyskany w Danii):

dochód uzyskany w Polsce = 0,00 zł

dochód uzyskany za granica = 60.000 zł

podatek zapłacony za granica = 13.200 zł

razem dochód (0,00 zł + 60.000 zł) = 60.000 zł

podatek polski wg skali podatkowej od 60.000 zł = 12.652,91 zł

podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego: 12.652,91 zł x 60.000 zł / 60.000 zł = 12.652,91 zł

podatek przypadajacy do zapłacenia w Polsce: 12.652,91 zł - 12.652,91 zł = 0,00 zł

Obowiazek złożenia w Polsce zeznania podatkowego nie powstaje jedynie w przypadku, gdy podatnik uzyskał dochód z panstwa, z którym zawarta umowa przewiduje, jako metode unikania podwójnego opodatkowania metode wyłaczenia z progresja i nie uzyskał on w Polsce w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegajacego opodatkowaniu według skali podatkowej (jeżeli nie korzysta z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujacych dzieci). W każdym innym przypadku osiagniecia dochodów z zagranicy na osobie zamieszkałej w Polsce bedzie ciażył obowiazek rozliczenia sie w polskim urzedzie skarbowym. Ustalenie dochodu do opodatkowania Sposób obliczania dochodu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego jest taki sam bez wzgledu na kraj uzyskania wynagrodzenia za prace najemna oraz na zastosowana metode zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Przychód osiagany za granica należy pomniejszyc za każdy dzien pobytu za granica, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy o kwote odpowiadajaca 30% równowartosci diety z tytułu podróży służbowej za granica. Wysokosc diety uzależniona jest od docelowego kraju podróży. Kwoty diet okreslone sa w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokosci oraz warunków ustalania należnosci przysługujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Pomniejszone o diety z tytułu podróży służbowej przychody przelicza sie na złote według kursu z dnia otrzymania badz postawienia srodków pienieżnych do dyspozycji podatnika, ogłaszanego przez bank, z usług którego korzysta podatnik, i które maja zastosowanie przy kupnie walut obcych. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje sie kurs sredni walut obcych z dnia uzyskania przychodu ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. W przypadku, gdy podatnik nie korzysta z usług banku - przychody należy przeliczyc według srednich kursów walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. W przypadku, gdy podatnik nie korzysta z usług banku - przychody należy przeliczyc według srednich kursów walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Powyższa zasada ma również zastosowanie do przeliczania podatku zapłaconego za granica. Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) odejmuje sie nastepnie przysługujace koszty uzyskania przychodów (osobie uzyskujacej dochody ze stosunku pracy przysługuja zryczałtowane koszty uzyskania przychodów okreslone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). Odliczenia od dochodu Zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ulega obniżeniu o kwote potraconych badz zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, okreslonych w ustawie o systemie ubezpieczen społecznych. Nie odlicza sie składek zapłaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych. Jeżeli w zeznaniu rocznym podatnik wykaże dochód do opodatkowania, może skorzystac również z innych odliczen od dochodu, okreslonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych np.:

Dochód po odliczeniach stanowi podstawe opodatkowania. Podstawe opodatkowania zaokragla sie do pełnych złotych i oblicza od niej podatek według obowiazujacej w 2007 roku skali podatkowej.

Odliczenia od podatku

Podatek dochodowy obliczony zgodnie z obowiazujaca w 2008 roku skalą podatkową, w pierwszej kolejnosci ulega obniżeniu o kwote pobranej badz opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych. Zatem podatnik, osiagajacy dochody z pracy wykonywanej za granica, ma możliwosc (podobnie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne) odliczenia opłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie nie może jednak przekroczyc 7,75% podstawy wymiaru składki.Podobnie jak w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne, nie odlicza sie składek zapłaconych do zagranicznych systemów ubezpieczen zdrowotnych. Od podatku dochodowego pomniejszonego o kwote składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczyc kwote stanowiaca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1.145,08 zł, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci. Jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu podatkowym dochody do opodatkowania, ma prawo wskazac w tym zeznaniu organizacje pożytku publicznego działajaca na podstawie polskich przepisów regulujacych działalnosc pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazana kwota w wysokosci nieprzekraczajacej 1% podatku należnego wynikajacego z tego zeznania przez naczelnika urzedu skarbowego własciwego miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego. Podatnik, który przed 2006 rokiem poniósł wydatki na remont i modernizacje budynku (lokalu) mieszkalnego a odliczenie z tego tytułu nie znalazło pokrycia w podatku – kwote „niezrealizowanej” ulgi może odliczyc w zeznaniu składanym za 2007 rok (lub w latach nastepnych), o ile uzyska dochody opodatkowane według skali podatkowej. Oczywiscie, poza uzyskaniem dochodów opodatkowanych, podatnik musi spełniac pozostałe warunki wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które sa konieczne do korzystania z odliczeń. Zeznanie roczne Uzyskujac dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granica, należy złożyc PIT-36. Wzory zeznan podatkowych, wraz z broszurami informacyjnymi dotyczacymi ich wypełniania, sa dostepne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Można je wydrukowac (także w wersji czarnobiałej) i wypełnic. Wypełnione zeznania podatkowe należy złożyc w polskim urzedzie konsularnym przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego. Można je także przesłac własciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego poczta, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednakże termin uważa sie za zachowany, jeżeli przed jego upływem zeznanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Dane adresowe organów podatkowych oraz numery rachunków również sa dostepne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Załacznik do powyższych zeznan podatkowych stanowi m.in. formularz PIT-ZG. W załaczniku tym podatnik wykazuje dochody z tytułu działalnosci wykonywanej za granica lub ze zródeł przychodów położonych za granica oraz podatek zapłacony za granica rozliczanie dochodów z zagranicy w danym zeznaniu podatkowym. Załacznik składa sie odrebnie dla każdego panstwa uzyskania dochodu.